Gentry, Howard Scott. 1942. Rio Mayo plants. Washington: Carnegie Institution.