Tripp, Kim E. 1995. Cephalotaxus: the plum yews. Arnoldia 55(1): 24-39.